Jednoduché účetnictví

Lze nastavit pro plátce či neplátce DPH a tím se změní způsob práce i vzhled dokladů.

Modul jednoduché účetnictví obsahuje kompletní fakturaci bez odebírání zboží ze skladu (vydané faktury, přijaté faktury, dobropisy, knihy faktur), tisk příjmových a výdajových pokladních dokladů, pokladní knihu, peněžní deník, přiznání k DPH, tisk bankovních příkazů, evidenci a zpracování bankovních výpisů, evidenci firem, knihu jízd pro neomezený počet vozidel, evidenci vozidel a osob a samozřejmě rozsáhlý způsob vyhledávání dokladů podle libovolného parametru. Faktury a úhrady v bance nebo pokladní doklady jsou spřažené, u faktur se eviduje datum úhrady a další podstatné údaje. Ke každému dokladu je možné vkládat poznámky. Vytištěné doklady a sestavy mají velmi pěkný vzhled. Opakující se údaje (číslování, datum vydání, splatnost atd.) nastavuje program sám a obsluha může tyto údaje měnit. V účetnictví Trell netrvá vystavení korektního dokladu déle než několik sekund.


Stáhněte si start verzi


V hlavní obrazovce programu lze měnit nastavení uživatelů, přidělovat oprávnění (každému uživateli lze zakázat práci s některými moduly či určitý druh operací) a hesla (pokud jste Hlavní uživatel, tak nastavujete hesla všem ostatním a zavádíte nové uživatele), nastavit počet dnů, po které se uchovávají automatické zálohy dat, načítat data, registrace a spouštět jednotlivé moduly. Pokud máte zadané heslo, pak vás systém ihned po přihlášení vyzve k zadání hesla. Každý přístup (úspěšný i neúspěšný) je evidován a Hlavní uživatel si může kdykoliv zobrazit přehled posledních 30 přístupů či pokusů o přístup.


Stáhněte si start verzi


Po kliknutí na tlačítko Účetnictví se zobrazí výpis všech vložených dokladů. O jaké doklady jde, se nastavuje v pravé horní části obrazovky (pokladní doklady, bankovní výpisy, faktury a dobropisy, interní doklady). Pokladní doklady lze vytisknout (nejenom jednotlivě, ale při Tisk všech dokladů vytiskne všechny dosud nevytištěné pokladní doklady), je zde také velmi užitečná funkce přečíslovat (vhodná pouze při zpracování většího množství paragonů na konci roku, kdy jsou data napřeskáčku - postupně se vloží všechny doklady a poté se spustí funkce Přečíslovat - doklady se přečíslují podle data a teprve potom se všechny vytisknou a výsledné výstupy jsou korektní). Pokud funkci přečíslovat nepoužíváte, pak lze se systémem pracovat naprosto klasicky. V dokladech lze vyhledávat podle jakéhokoliv slova či slabiky, dvojklikem na doklad ve výpisu jej lze upravit. Samozřejmě je možné doklady mazat a tlačítkem Nový se vytváří nový doklad (podle toho, jaký druh dokladu je v pravé horní části obrazovky zaškrtnut).


Stáhněte si start verzi


V dokladu lze nadefinovat, zda se jedná o příjem či výdej. Částka se přepočítává na DPH automaticky (u neplátců jsou kolonky DPH nepřístupné). Datum lze zadat i ve formě 2-4 nebo 2/4 a program si to sám okamžitě upraví na 02.04. Při prvním volání nového dokladu po spuštění programu je nastaveno aktuální datum, při dalším již předchozí datum (což velmi urychluje práci). Účetní rok se nastavuje v předchozí obrazovce. Do dokladu lze načíst též nezaplacenou fakturu a všechny kolonky se automaticky vyplní údaji z této faktury. Firmy lze samozřejmě nabírat z databáze firem. Jednotlivá políčka peněžního deníku se zaškrtávají. Lze zvolit, zda se budou automaticky odškrtávat nebo zůstávat zaškrtnutá podle předchozího vkládání. Všechny údaje jsou při vkládání kontrolovány, takže by se nemělo zdařit uložit nevyplněné či nesmyslné údaje.


Stáhněte si start verzi


Obrazovka knihy faktur je dost podobná pokladní knize. Lze zde filtrovat doklady pole libovolné ho parametru (včetně části textu) a zobrazují se i součty částek obsažených v nalezených dokladech (to je výhodné, pokud sledujete obrat s konkrétní firmou apod.). Lze tisknout sestavy přijatý i vydaných faktur a ty ještě dělit na uhrazené či neuhrazené. U každé faktury se sleduje datum uhrazení a je také spjata s příslušným pokladním dokladem či výpisem z banky.


Stáhněte si start verzi


Při volbě Nový doklad se zobrazí vkládání nové faktury. To je velmi podobné vkládání pokladního dokladu. Lze vkládat faktury vydané, přijaté a dobropisy. Kliknutím na tlačítko Text je možné vložit do faktury text jako v textovém editoru. Kolonka Poznámky obsahuje text poznámek, které pak obsahuje každý doklad (např. Až do uhrazení této faktury zůstává zboží majetkem....). Pokud je zaškrtnuta kolonka Vystavit pokladní doklad, pak se po vytvoření faktury automaticky vytváří též příslušný pokladní doklad a faktura s ním zůstává spjatá (jako kdyby byl doklad vytvořen v dokladech a načtena do něho faktura). Kliknutím na tlačítko s číslem pokladního dokladu se tento doklad zobrazí. Pokud zvolíme Tisk dokladu, pak se nám vytiskne velice pěkná faktura se všemi náležitostmi. Doklady pro plátce a neplátce DPH se zcela liší a jsou generovány podle nastavení firmy uživatele.


Stáhněte si start verzi


Z hlavní účetní obrazovky lze zavolat též Příkazy k úhradě. Tak jako v každé obrazovce i zde je velmi logicky vytvořen systém práce a při jakémkoliv nekorektním zásahu Vás program upozorní, jak požadovanou operaci udělat korektně nebo který údaj opravit a najede na něj kursorem. Po volbě Nový lze vložit příkaz k úhradě. Ten je možné buď vypsat (opakující se údaje plátce není třeba vyplňovat) nebo načíst z nezaplacené faktury. Firmu i její účet lze také nabrat z databáze. Splatnost se přepočítává automaticky podle toho, jak ji nastavíte. Při ukončení spínačem Vložit další položku vytváříte Hromadný příkaz k úhradě, ukončení OK znamená ukončení dokladu. Doklad lze samozřejmě dvojklikem upravovat nebo z něj jednotlivé položky mazat (či je přidávat). Ve spodní tabulce (bílé) je zobrazen výpis všech příkazů. V horní tabulce (modré) jsou u sebe příkazy, které patří k sobě a jsou např. součástí konkrétního hromadného příkazu.


Stáhněte si start verzi


Kromě evidence majetku, osob a knihy jízd je zde také evidence vozidel, ze které se čerpají data pro knihu jízd i pro roční vyúčtování. Knihu jízd lze nastavit jak pro soukromá, tak pro firemní vozidla a podle nastavení se mění i způsob práce s daty a výstupní sestavy. Kniha jízd obsahuje také generátor jízd podle zadaného číselného údaje z tachometru, kde náhodně generuje jízdy z databáze podle vybraného období a vložených starších jízd a uživatel z nich vybere ty, které mu vyhovují. V plné verzi lze používat neomezený počet vozidel a pro každé vozidlo se vytváří příslušná databáze knihy jízd.


Stáhněte si start verzi


Peněžní deník lze zobrazit i vytisknout za libovolné období i zpětně za předchozí roky. Pro každý rok se tvoří samostatné databáze účetnictví a všech dokladů, takže se program ani po velmi dlouhé době provozu a při tisících položek nijak nezpomaluje, protože vždy zpracovává pouze příslušné období či rok. Obdobné je též zpracování přiznání pro DPH.


Stáhněte si start verzi


V programu lze evidovat odběratele i dodavatele v neomezeném rozsahu. Lze načítat též data z jiných instalací, vyhledávat podle libovolného parametru či části textu, tisknout výpisy atd. Data odběratelů jsou samozřejmě předávána i ostatním modulům programu, kde je lze také upravovat či vkládat. Načtení údajů o firmách ze starší instalace je samozřejmě vyřešeno a je součástí programu. Ke každému odběrateli je možné dopsat poznámky v neomezeném rozsahu. Pokud jsou poznámky k firmě součástí položky databáze, pak se spínač poznámky červeně podsvítí a informuje obsluhu o tom, že se pod ním skrývají další údaje. Tento způsob zobrazení rozšířených informací se používá i v ostatních částech programu.

Doklady pro plátce a neplátce DPH se zcela liší a jsou vytvářeny na základě údajů z "Nastavení firmy uživatele".

Objednejte si - informujte se

Snažíme se nabízet vždy více než ostatní a k tomu patří i podpora našich zákazníků trvalou aktualizací systému a přidáváním funkcí.

Zákazníkům, kteří přecházejí na náš systém z jiného systému a objednají si více než jednu licenci nabízíme zdarma zkonvertování databází skladů, dodavatelů a odběratelů z existujícího systému do databází systému TRELL.
Trell@atlas.cz


Zpět